House Votes to Split 9th Circuit

House Votes to Split 9th Circuit